Regulamin

Regulamin

1.    Każde dziecko ma OBOWIĄZEK dobrze się bawić.

2.    Sala zabaw przeznaczona jest dla dzieci od 2,5 do 8 r.ż.

3.    Koszt zabawy podany jest w cenniku – opłata pobierana jest z góry.

4.    Za bezpieczeństwo dzieci znajdujących się na terenie sali zabaw Kręciołek odpowiedzialność ponoszą rodzice/opiekunowie.

5.    Za prawnego opiekuna dziecka przebywającego na sali zabaw uważa się tylko osoby pełnoletnie.

6.    Dzieci przed wejściem na salę zabaw zobowiązane są do zdjęcia obuwia, rodzice zaś do założenia jednorazowych ochraniaczy dostępnych w sali.

7.    Ze względów higienicznych zabrania się się chodzenia po obiekcie boso.

8.    Zabrania się zjeżdżania „głową w dół”, skakania ze zjeżdżalni, poruszania się w kierunku przeciwnym do zjeżdżalni.

9.    Zabawki będące wyposażeniem bawialni stanowią własność firmy. Prosimy rodziców/opiekunów o pilnowanie dzieci aby ich nie wynosiły, nie niszczyły oraz nie wnosiły na salę własnych zabawek.

10.    Za wszelkie szkody powstałe w wyniku celowego działania na osobach i mieniu odpowiedzialność ponosi rodzic/opiekun.

11.    Atestowany plac zabaw znajdujący się w naszej sali spełnia wszelkie normy bezpieczeństwa, o ile atrakcje w nim umieszczone są wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.

12.    Właściciel oraz personel sali zabaw nie ponosi odpowiedzialności za szkody i krzywdy powstałe w związku z korzystaniem z sali zabaw. Wszelkie roszczenia zgłoszone po wyjściu z sali nie zostaną uznane za powstałe na terenie Kręciołka.

13.    Za rzeczy pozostawione w szatni odpowiedzialność ponoszą rodzice.

14.    Na terenie sali można spożywać tylko i wyłącznie napoje i słodycze zakupione na miejscu oraz w wyznaczonych do tego miejscach.

15.    Sala zabaw kręciołek nie ponosi odpowiedzialności za osoby nie przestrzegające regulaminu i naruszające w sposób rażący ogólnie przyjęte normy społeczne.

16.    Zakupienie biletu wstępu jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją powyższego regulaminu.